é”?!DOCTYPE html PUBliC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 钃濆垱鐢靛瓙鏁欏î…?- 鐢靛瓙鏁欏杞æ¬?鐢靛瓙鍥句功æ£?澶氬獟浣撶數瀛愭暀瀹よ蒋浠?缃戠粶鏁欏绯荤ç²?- 钃濆垱鐢靛瓙鏁欏î…?/title> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7" /> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <meta name="keywords" content="鐢靛瓙鏁欏杞æ¬?鐢靛瓙鍥句功æ£?澶氬獟浣撶數瀛愭暀瀹よ蒋浠?缃戠粶鏁欏绯荤ç²?/> <meta name="description" content="钃濆垱澶氬獟浣撶數瀛愭暀瀹よ蒋浠躲€佺數瀛愬浘涔﹂鍙婄洿鎾郴缁熺郴鍒楄蒋浠朵骇鍝侊紝鍥藉唴浼樼鐢靛瓙鏁欏杞欢銆傜數瀛愭暀瀹や紭绉€鍝佺墝銆傛垚閮?鍥涘窛濂ユ槗杞欢绉戞妧鏈夐檺鍏徃鍑哄搧"/> <link href="/css/web.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/css/index.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> </head> <BODY style="ZOOM: 100%; margin:0 auto" > <div id="nn"> <!--TOP--> <div id="top"> <div id="logo"> <a href="/"><img src="/images/logo_lantry.png" width="400px" height="80px" border="0" alt="钃濆垱鐢靛瓙鏁欏î…?/></a> </div> <div id="text11"> <h2><a href="/about-lantry/contact/" style="font-size:14px;font-weight:700">TEL:028-85458033 18030507758</a> <a href="#" id="StranLink">绻侀珨涓枃</a> </h2> <h2><form method="post" name="frmsearch" id="frmsearch" action="http://www.lantry.net/plus/search/index.asp" target="_blank"> <div class="tecth"> <input size="30" name="keyword" type="text" class="seachinput" id="keyword" value="" title="鎼滅储鐢靛瓙鏁欏浜у搧璧勬枡"/> <input name="button" type="submit" class="btn" id="button" value="鎼滅å‚? /> </div></form> </h2> </div> </div> <div id="ku"> <div id="kua"> <ul id="kkawfc_11"> <li><a href="/" class="dh1" title="钃濆垱澶氬獟浣撶數瀛愭暀ç€?>棣栭ã€?/a></li><div class="gb"></div> <li><a href="http://www.lantry.net/about-lantry/" class="dh3">鍏充簬钃濆垱</a> <ul class="sub"> <li><a href="http://www.lantry.net/about-lantry/252/">鍝佺墝璇犻噴</a></li> <li><a href="http://www.lantry.net/about-lantry/lantry-intro/">鍏徃浠嬬粛</a></li> <li><a href="http://www.lantry.net/about-lantry/76/">鑽h獕璧勮川</a></li> <li><a href="http://www.lantry.net/about-lantry/32/">椤圭洰鎶ュ</a></li> <li><a href="http://www.lantry.net/about-lantry/service/">鏈嶅姟鑼冨洿</a></li> <li><a href="http://www.lantry.net/about-lantry/strength/">鍞悗鏈嶅姟</a></li> <li><a href="http://www.lantry.net/about-lantry/join/">娓犻亾鍩硅偛</a></li> <li><a href="http://www.lantry.net/about-lantry/contact/">鑱旂郴鏂瑰紡</a></li> </ul> </li> <div class="gb"></div> <li><a href="http://www.lantry.net/product/Lantry-E-Classroom/intro/" class="dh3">鐢靛瓙鏁欏</a> <ul class="sub"> <li><a href="http://www.lantry.net/product/Lantry-E-Classroom/intro/">杞欢浠嬬粛</a></li> <li><a href="http://www.lantry.net/product/Lantry-E-Classroom/strength/">璇︾粏鍔熻兘</a></li> <li><a href="http://www.lantry.net/product/Lantry-E-Classroom/solution/">搴旂敤鏂规</a></li> <li><a href="http://www.lantry.net/product/Lantry-E-Classroom/down/">鍏嶈垂涓嬭浇</a></li> <li><a href="http://www.lantry.net/product/Lantry-E-Classroom/case/">鍏稿瀷瀹㈡åŸ?/a></li> <li><a href="http://www.lantry.net/product/Lantry-E-Classroom/pricing/">鍦ㄧ嚎璐拱</a></li> </ul> </li><div class="gb"></div> <li><a href="http://www.lantry.net/product/VOD/intro/" class="dh3">鏁板瓧璇█瀹為獙ç€?/a> <ul class="sub"> <li><a href="http://www.lantry.net/product/VOD/intro/">杞欢浠嬬粛</a></li> <li><a href="http://www.lantry.net/product/VOD/str/">璇︾粏鍔熻兘</a></li> <li><a href="http://www.lantry.net/product/VOD/solution/">搴旂敤鏂规</a></li> <li><a href="http://www.lantry.net/product/VOD/case/">鍏稿瀷瀹㈡åŸ?/a></li> </ul> </li><div class="gb"></div> <li><a href="http://www.lantry.net/product/lantry-OS/intro/" class="dh3">OS杩愮淮绠$悊绯荤ç²?/a> <ul class="sub"> <li><a href="http://www.lantry.net/product/lantry-OS/intro/">杞欢浠嬬粛</a></li> <li><a href="http://www.lantry.net/product/lantry-OS/str/">璇︾粏鍔熻兘</a></li> <li><a href="http://www.lantry.net/product/lantry-OS/solution/">搴旂敤鏂规</a></li> <li><a href="http://www.lantry.net/product/lantry-OS/case/">鍏稿瀷瀹㈡åŸ?/a></li> </ul> </li><div class="gb"></div> <li><a href="http://www.lantry.net/bookmgr/intro/" class="dh3">鍥句功绠$悊绯荤ç²?/a> <ul class="sub"> <li><a href="http://www.lantry.net/bookmgr/intro/">杞欢浠嬬粛</a></li> <li><a href="http://www.lantry.net/bookmgr/str/">鍔熻兘浠嬬粛</a></li> <li><a href="http://www.lantry.net/bookmgr/solution/">搴旂敤鏂规</a></li> <li><a href="http://www.lantry.net/bookmgr/case/">鍏稿瀷瀹㈡åŸ?/a></li> </ul> </li><div class="gb"></div> <li><a href="http://www.lantry.net/product/Digital-Library/intro/" class="dh3">鐢靛瓙鍥句功æ£?/a> <ul class="sub"> <li><a href="http://www.lantry.net/product/Digital-Library/intro/">杞欢浠嬬粛</a></li> <li><a href="http://www.lantry.net/product/Digital-Library/str/">璇︾粏鍔熻兘</a></li> <li><a href="http://www.lantry.net/product/Digital-Library/solution/">搴旂敤鏂规</a></li> <li><a href="http://www.lantry.net/product/Digital-Library/308/">瑙︽懜闃呰é?/a></li> <li><a href="http://www.lantry.net/product/Digital-Library/case/">鍏稿瀷瀹㈡åŸ?/a></li> </ul> </li><div class="gb"></div> <li><a href="###" class="dh3">瑙e喅鏂规</a> <ul class="sub"> <li><a href="http://www.lantry.net/product/Lantry-E-Classroom/solution/">鐢靛瓙鏁欏瑙e喅鏂规</a></li> <li><a href="http://www.lantry.net/product/VOD/solution/">鏁板瓧璇█瀹為獙瀹よВ鍐虫柟妗?/a></li> <li><a href="http://www.lantry.net/product/lantry-OS/solution/">OS杩愮淮绠$悊绯荤粺瑙e喅鏂规î”?/a></li> <li><a href="http://www.lantry.net/bookmgr/solution/">鍥句功绠$悊绯荤粺瑙e喅鏂规î”?/a></li> <li><a href="http://www.lantry.net/product/Digital-Library/solution/">鐢靛瓙鍥句功棣嗚В鍐虫柟妗?/a></li> </ul> </li> <div class="gb"></div> <li><a href="http://www.lantry.net/news/" class="dh3">鏂伴椈鍔ㄦ€?/a> <ul class="sub"> <li><a href="http://www.lantry.net/news/company-news/">鏂伴椈鍏æ†?/a></li> <li><a href="http://www.lantry.net/news/media/">濯掍綋鎶ラ亾</a></li> <li><a href="http://www.lantry.net/news/E-Classroom-Tech/">鎶€鏈枃搴?/a></li> <li><a href="http://www.lantry.net/news/awards/">濂栭」涓庤瘎ç’?/a></li> </ul> </li> <div class="gb"></div> <li><a href="/project/filecenter/" class="dh3">涓嬭æµ?/a></li> <div class="gb"></div> <li><a href="/about-lantry/contact/" class="dh3">绔嬪嵆鑱旂郴</a></li> </ul> </div><div class="shadow-bottom"> </div> </div> <div style="clear:both"></div> <!--TOP缁撴æ½?-> <div class="banner"> <div class="banner_slide"> <!--Flash骞荤ä¼?-> <!--A-site.cn --> <script language='javascript'> linkarr = new Array(); picarr = new Array(); textarr = new Array(); var swf_width=980; var swf_height=375; var config='3|0x000000|0x0099ff|50|0xffffff|0x0099ff|0x000000' //渚濇config|榛戣壊|钃濊壊|闂撮殧鏃堕棿|鐧借壊鏂囧瓧|钃濊壊|榛戣å£? //-- config 鍙傛暟璁剧疆 -- 鑷姩鎾斁鏃堕æ£?ç»?|鏂囧瓧棰滆壊|鏂囧瓧鑳屾櫙鑹瞸鏂囧瓧鑳屾櫙閫忔槑搴鎸夐敭鏁板瓧棰滆壊|褰撳墠鎸夐敭棰滆壊|鏅€氭寜閿壊è¤? // var config='3|0xffffff|0x0099ff|50|0xffffff|0x0099ff|0x000000' var files = ""; var links = ""; var texts = ""; linkarr[1] = "/product/Lantry-E-Classroom/intro/"; //picarr[1] = "/uploadfile/201401/29/1522211969.jpg"; picarr[1] = "/css/slide/b1.jpg"; //textarr[1] = "钃濆垱鐢靛瓙鏁欏锛屼笓涓氱數瀛愭暀瀛﹁В鍐虫柟妗?; linkarr[2] = "/product/VOD/intro/"; picarr[2] = "/css/slide/b2.jpg"; //textarr[1] = "钃濆垱鏁板瓧璇█瀹為獙ç€?; linkarr[3] = "/product/lantry-OS/intro/"; picarr[3] = "/css/slide/b3.jpg"; //textarr[1] = "钃濆垱OS杩愮淮绠$悊"; linkarr[4] = "/bookmgr/intro/"; picarr[4] = "/css/slide/b4.jpg"; //textarr[1] = "钃濆垱鍥句功绠$悊绯荤粺"; linkarr[5] = "/product/Digital-Library/intro/"; picarr[5] = "/css/slide/b5.jpg"; //textarr[1] = "钃濆垱鐢靛瓙鍥句功棣? for(i=1;i<picarr.length;i++){ if(files=="") files = picarr[i]; else files += "|"+picarr[i]; } for(i=1;i<linkarr.length;i++){ if(links=="") links = linkarr[i]; else links += "|"+linkarr[i]; } for(i=1;i<textarr.length;i++){ if(texts=="") texts = textarr[i]; else texts += "|"+textarr[i]; } document.write('<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" width="'+ swf_width +'" height="'+ swf_height +'">'); document.write('<param name="movie" value="/css/bcastr3.swf"><param name="quality" value="high">'); document.write('<param name="menu" value="false"><param name=wmode value="opaque">'); document.write('<param name="FlashVars" value="bcastr_file='+files+'&bcastr_link='+links+'&bcastr_title='+texts+'">'); document.write('<embed src="/css/bcastr3.swf" wmode="opaque" FlashVars="bcastr_file='+files+'&bcastr_link='+links+'&bcastr_title='+texts+'& menu="false" quality="high" width="'+ swf_width +'" height="'+ swf_height +'" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />'); document.write('</object>'); </script> <!--Flash骞荤伅缁撴潫--> </div> <div class="shadow-bottom"> </div> </div> <div class="grid_12 allproduct2"> <h1>钃濆垱杞欢鈥斺€旀暟瀛楀寲鏍″洯鏈嶅姟涓撳</h1> <meta name="google-site-verification" content="Vsa1s5iecOMRhp-XvSzyatqnM_gxdQ4YV6x5NDsyySo" /> <div class="block"> <a href="http://www.lantry.net/product/Lantry-E-Classroom/intro" title="鐢靛瓙鏁欏-浼樼澶氬獟浣撶數瀛愭暀瀹ゆ暀瀛﹁蒋浠?><img src="/css/img/view/c1.jpg" border="0" alt="鐢靛瓙鏁欏"/></a> <div class="clearfix"></div> <h2><a href="http://www.lantry.net/product/Lantry-E-Classroom/intro" title="鐢靛瓙鏁欏">钃濆垱鐢靛瓙鏁欏î…?/a></h2> </div> <div class="block"> <a href="http://www.lantry.net/product/VOD/intro" title="鏁板瓧璇█瀹為獙ç€?璇煶鏁欏杞欢锛屾暟瀛楄瑷€瀹よ蒋浠躲€佺函杞欢璇█瀹為獙瀹よ蒋浠讹紝鏁板瓧璇煶瀹よ蒋浠?><img src="/css/img/view/c2.jpg" border="0" alt="鏁板瓧璇█瀹為獙ç€?/></a> <div class="clearfix"></div> <h2><a href="http://www.lantry.net/product/VOD/intro" title="鏁板瓧璇█瀹為獙ç€?>钃濆垱鏁板瓧璇█瀹為獙ç€?/a></h2> </div> <div class="block"> <a href="http://www.lantry.net/product/lantry-OS/intro" title="OS杩愮淮绠$悊绯荤ç²?杩樺師杞欢锛屽閲忓厠闅嗚蒋浠讹紝缃戠粶鍚屼紶绯荤粺锛屾満鎴跨鐞嗚蒋æµ?><img src="/css/img/view/c3.jpg" border="0" alt="OS杩愮淮绠$悊绯荤ç²?/></a> <div class="clearfix"></div> <h2><a href="http://www.lantry.net/product/lantry-OS/intro" title="OS杩愮淮绠$悊绯荤ç²?>钃濆垱OS杩愮淮绠$悊绯荤ç²?/a></h2> </div> <div class="block"> <a href="http://www.lantry.net/bookmgr/intro" title="鍥句功绠$悊绯荤ç²?鏅鸿兘鍖栫殑鍥句功绠$悊绯荤粺锛屽浘涔︾鐞嗚蒋浠讹紝鍥句功棣嗙鐞嗙郴缁燂ç´?><img src="/css/img/view/c4.jpg" border="0" alt="鍥句功绠$悊绯荤ç²?/></a> <div class="clearfix"></div> <h2><a href="http://www.lantry.net/bookmgr/intro" title="鍥句功绠$悊绯荤ç²?>钃濆垱鍥句功绠$悊绯荤粺</a></h2> </div> <div class="block"> <a href="http://www.lantry.net/product/Digital-Library/intro" title="鐢靛瓙鍥句功æ£?钃濆垱鐢靛瓙鍥句功棣嗭紝鏁板瓧鍥句功棣嗚蒋浠讹紝鏁板瓧鍥句功棣嗗缓璁剧郴ç¼?><img src="/css/img/view/c5.jpg" border="0" alt="鐢靛瓙鍥句功æ£?/></a> <div class="clearfix"></div> <h2><a href="http://www.lantry.net/product/Digital-Library/intro" title="鐢靛瓙鍥句功æ£?>钃濆垱鐢靛瓙鍥句功棣?/a></h2> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="clear"></div> </div> </div> <div class="clear"></div> <!-- /xinba-container1 --> <div class="hmpg-container2 clearfix"> <div class="hmpg-block2"> <h2><a href="/news/"><span>鏂伴椈鍏æ†?/span></a></h2> <dl> <dt ><a href="http://www.lantry.net/news/company-news/324/" title="钃濆垱鐢靛瓙闃呰瀹ゅ強RFID鏅烘収鍥句功鍊熼槄杩戞湡妗堜ç·? target="_blank"><font color="#FF0000">钃濆垱鐢靛瓙闃呰瀹ゅ強RFID鏅烘収鍥句功鍊熼槄杩戞湡妗堜ç·?/font></a></dt> <dd >06-10</dd> <dt ><a href="http://www.lantry.net/news/company-news/323/" title="钃濆垱鏁板瓧鍥句功棣嗚蒋浠禫5.0鍔╁姏灞变笢鐪佹嫑杩滅涓€涓鏁板瓧闃呰瀹ら」鐩缓璁俱â‚? target="_blank"><font color="#FF0000">钃濆垱鏁板瓧鍥句功棣嗚蒋浠禫5.0鍔╁姏灞变笢鐪佹嫑杩滅涓€涓鏁板瓧闃呰瀹ら」鐩缓璁俱â‚?/font></a></dt> <dd >11-20</dd> <dt ><a href="http://www.lantry.net/news/company-news/322/" title="鐗瑰ぇ鍠滆锛氳摑鍒涚數瀛愭暀瀹よ蒋浠朵腑鏍囧▉瀹佸綕鏃忓洖鏃忚嫍鏃忚嚜娌诲幙鏁欒偛灞€鏁伴å™?12æ¿? target="_blank"><font color="#FF0000">鐗瑰ぇ鍠滆锛氳摑鍒涚數瀛愭暀瀹よ蒋浠朵腑鏍囧▉瀹佸綕鏃忓洖鏃忚嫍鏃忚嚜娌诲幙鏁欒偛灞€鏁伴å™?12æ¿?/font></a></dt> <dd >11-20</dd> <dt ><a href="http://www.lantry.net/news/company-news/321/" title="钃濆垱鐢靛瓙鏁欏涓爣澶х鍘跨數鍖栨暀鑲查澶х鍘?018骞存暀鑲叉壎璐€滄爣鍑嗕腑蹇冩牎鈥濊绠楁満缃戠粶鏁欏鍜岃鍫傛紨绀虹郴ç¼? target="_blank"><font color="#FF0000">钃濆垱鐢靛瓙鏁欏涓爣澶х鍘跨數鍖栨暀鑲查澶х鍘?018骞存暀鑲叉壎璐€滄爣鍑嗕腑蹇冩牎鈥濊绠楁満缃戠粶鏁欏鍜岃鍫傛紨绀虹郴ç¼?/font></a></dt> <dd >10-19</dd></dl> <a href="/news/company-news/" class="more">鏇村鍏æ†?/a> </div> <div class="hmpg-block2"> <h2><a href="/news/media/"><span>濯掍綋鎶ラ亾</span></a></h2> <dl> <dt ><a href="http://www.lantry.net/news/media/287/" title="鍊″鍏ㄦ皯闃呰 寤鸿涔﹂绀句細 ---钃濆垱鐢靛瓙æ¶? target="_blank"><font color="#FF0000">鍊″鍏ㄦ皯闃呰 寤鸿涔﹂绀句細 ---钃濆垱鐢靛瓙æ¶?/font></a></dt> <dd >01-18</dd> <dt ><a href="http://www.lantry.net/news/media/282/" title="涔犺繎骞宠嚧淇$璐哄浗闄呮暀鑲蹭俊鎭寲澶т細寮€éª? target="_blank">涔犺繎骞宠嚧淇$璐哄浗闄呮暀鑲蹭俊鎭寲澶т細寮€éª?/a></dt> <dd >05-25</dd> <dt ><a href="http://www.lantry.net/news/media/207/" title="瀹夊窘鐪侀珮鏍¤祫婧愬叡浜湇鍔″钩鍙板紑閫氫娇é? target="_blank"><font color="#FF0000">瀹夊窘鐪侀珮鏍¤祫婧愬叡浜湇鍔″钩鍙板紑閫氫娇é?/font></a></dt> <dd >08-13</dd> <dt ><a href="http://www.lantry.net/news/media/206/" title="10鎵€楂樻牎寮€閫氬浘涔﹂鏈嶅姟骞冲彴瀹炵幇鍥句功璧勬簮鍏变韩" target="_blank"><font color="#FF0000">10鎵€楂樻牎寮€閫氬浘涔﹂鏈嶅姟骞冲彴瀹炵幇鍥句功璧勬簮鍏变韩</font></a></dt> <dd >08-13</dd></dl> <a href="/news/media/" class="more" rel="nofollow">鏇村鎶ラ亾</a> </div> <div class="hmpg-block2" style="margin-right:0"> <h2><a href="/news/updade/"><span>鎶€鏈枃搴?/span></a></h2> <dl> <dt ><a href="http://www.lantry.net/news/E-Classroom-Tech/37/" title="鐢靛瓙鏁欏瓒嬪å¨? target="_blank">鐢靛瓙鏁欏瓒嬪å¨?/a></dt> <dd >06-28</dd> <dt ><a href="http://www.lantry.net/news/E-Classroom-Tech/36/" title="鐢靛瓙鏁欏浣跨敤鎶€宸? target="_blank">鐢靛瓙鏁欏浣跨敤鎶€宸?/a></dt> <dd >06-28</dd> <dt ><a href="http://www.lantry.net/news/E-Classroom-Tech/35/" title="鐢靛瓙鏁欏搴旂æ•? target="_blank">鐢靛瓙鏁欏搴旂æ•?/a></dt> <dd >06-28</dd></dl> <a href="/news/E-Classroom-Tech/" class="more" rel="nofollow">鏇村娑堟伅</a> </div> </div> <!-- /xinba-container2 --> </div> <div class="flink"> <b class="xtop"><b class="xb1"></b><b class="xb2"></b><b class="xb3"></b><b class="xb4"></b></b> <div class="xboxcontent">鍙嬫儏閾炬帴é”? <a href="http://www.lantry.net/">鐢靛瓙鏁欏</a> <a href="http://www.lantry.com.cn/">鏁板瓧鍥句功棣嗙郴缁?/a> <a href="http://www.lantrydata.com/">鏁板瓧鐮旂┒</a> <a href="http://www.scedu.net/" target="_blank" rel="nofollow">鍥涘窛鐪佹暀鑲插å·?/a> <a href="http://www.caigou.com.cn/" target="_blank" rel="nofollow">涓浗鏁欒偛瑁呭閲囪喘ç¼?/a> <a href="http://www.zycg.gov.cn/" target="_blank" rel="nofollow">涓ぎ鏀垮簻閲囪喘缃?/a> <a href="http://www.cdggzy.com/" target="_blank" rel="nofollow">鎴愰兘甯傛斂搴滈噰璐綉</a> <a href="http://www.sczfcg.com/" target="_blank" rel="nofollow">鍥涘窛鏀垮簻閲囪喘缃?/a> <a href="http://www.scdjg.com.cn/" target="_blank" rel="nofollow">鍥涘窛鐪佺數鍖栨暀鑲查î›?/a> <a href="http://www.scjyzb.net/" target="_blank" rel="nofollow">鍥涘窛鏁欒偛瑁呭缃?/a> <a href="http://www.cdjzs.com/" target="_blank" rel="nofollow">鎴愰兘鏁欒偛瑁呭î˜?/a> <a href="http://wzmis.ctbu.edu.cn/" target="_blank" rel="nofollow">閲嶅簡甯傛暀鑲插鍛樹細</a> <a href="http://www.gakataka.com/netclass" target="_blank" rel="nofollow">鐢靛瓙鏁欏</a> <a href="https://zhidao.baidu.com/question/570835195.html" target="_blank" rel="nofollow">鏈€濂界殑鐢靛瓙鏁欏杞欢</a> <a href="http://www.3000soft.net/" target="_blank" rel="nofollow">鐢靛瓙鏁欏杞æ¬?/a> <a href="https://wenku.baidu.com/view/3ab4aa4ea1c7aa00b42acb48.html" target="_blank" rel="nofollow">鎬庢牱鎸戦€夌數瀛愭暀瀹よ蒋浠?/a> <a href="http://www.ayxz.com/sort/117_1.htm" target="_blank" rel="nofollow">鐢靛瓙鏁欏涓嬭æµ?/a> <a href="http://www.mythware.net/" target="_blank" rel="nofollow">鏋佸煙鐢靛瓙鏁欏î…?/a> <a href="http://www.seamem.cn/" target="_blank">鍏ㄩ挗闃查潤鐢靛湴鏉?/a> <a href="http://www.liyaochao.com/" target="_blank">鑰佸煙鍚?/a> <a href="http://www.cdbdks.com/" target="_blank">鍗氬ぇ鑰冪</a> <a href="http://www.xinbafar.com.cn/" target="_blank">杈涘反杩涢攢ç€?/a> <a href="http://sz.unity3d.tedu.cn" target="_blank">娣卞湷娓告垙寮€鍙戝煿璁?/a> <a href="http://www.pinyoutranslate.com" target="_blank">涓撲笟缈昏瘧鍏å¾?/a> <a href="http://www.361sales.com" target="_blank">瀹跺眳閿€鍞煿ç’?/a> <a href="http://www.lyghxjj.com" target="_blank">杩炰簯娓姙鍏鍏?/a> <a href="http://hz.mobiletrain.org" target="_blank">鏉窞Java鍩硅î†?/a> <a href="http://www.laibeiparking.com" target="_blank">瀹剁敤绔嬩綋杞﹀ç°?/a> <a href="http://jn.kanqiye.com" target="_blank">娴庡崡瀹d紶鐗?/a> <a href="http://www.deruiyijia.com" target="_blank">瀵肩儹纭呰兌鍨å¢?/a> <a href="http://www.zdvado.com" target="_blank">铏氭嫙婕旀挱瀹ょ郴缁?/a></div> <b class="xbottom"><b class="xb4"></b><b class="xb3"></b><b class="xb2"></b><b class="xb1"></b></b> </div> <div class="cv" style="padding-bottom:30px"> <p>www.Lantry.net <a href="http://www.lantry.net">钃濆垱澶氬獟浣撶數瀛愭暀ç€?/a></p> <p> <a href="http://www.lantry.net/product/Lantry-E-Classroom/">鐢靛瓙鏁欏</a> | <a href="http://www.lantry.net/product/VOD/">鏁板瓧璇█瀹為獙ç€?/a> | <a href="http://www.lantry.net/product/lantry-OS/">OS杩愮淮绠$悊绯荤ç²?/a> | <a href="http://www.lantry.net/bookmgr/">鍥句功绠$悊绯荤ç²?/a> | <a href="http://www.lantry.net/product/Digital-Library/">鐢靛瓙鍥句功æ£?/a> | <a href="/about-lantry/contact/">鑱旂郴鏂瑰紡</a></p> <p>鐗堟潈鎵€鏈?009 æ¼?鍥涘窛濂ユ槗杞欢绉戞妧鏈夐檺鍏å¾?<a href="http://www.miitbeian.gov.cn/">铚€ICPæ¾?9026055é?/a> <a href="http://www.a-site.cn/">缃戠珯鍒朵綔</a> <a href="http://www.a-site.cn/">A-site.cn</a></p> <p><a href="http://china.alibaba.com/company/detail/lantry.html"><img src="/images/cxt_logo.gif"/></a></p> <p> <SCRIPT language=javascript src="/QQ_Online/QQ_Online.js"></SCRIPT><script language="JavaScript" src='/css/jf.js'></script> <script type="text/javascript"> var _bdhmProtocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cscript src='" + _bdhmProtocol + "hm.baidu.com/h.js%3F0a86c25d13949c7b22d013149f167f01' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E")) </script> <script type="text/javascript"> var _sogou_sa_q = _sogou_sa_q || []; _sogou_sa_q.push(['_sid', '247387-254595']); (function() { var _sogou_sa_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://" : "http://"); var _sogou_sa_src=_sogou_sa_protocol+"hermes.sogou.com/sa.js%3Fsid%3D247387-254595"; document.write(unescape("%3Cscript src='" + _sogou_sa_src + "' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E")); })(); </script> <span style="display:none"> <script language="javascript" type="text/javascript" src="http://js.users.51.la/16736626.js"></script> <noscript><img src="http://img.users.51.la/16736626.asp" style="border:none" /></noscript> </span> </p> </div> </body> </html>